Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

1 Begrippen, overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 - tsiis websites: tsiis websites is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gevestigd op de Leeuwenborchweide 30, 5709SC te Helmond.
1.2 - Website: de door tsiis websites ontwikkelde website waarbij door de opdrachtgever eventueel ook gebruik wordt gemaakt van Hosting.
1.3 - Hosting: dienst waarbij informatie en gegevens van de opdrachtgever toegankelijk worden gemaakt via het internet.
1.4 - Server: een computer waarop de informatie en gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen.
1.5 - Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en tsiis websites (hierna: de opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.6 - Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. De offerte is alleen geldig voor de in de offerte beschreven werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert.
1.7 - Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 - De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbare Website. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De dienstverlening
2.2 - De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, waarheidsgetrouwe en duidelijke gegevens of materialen. De opdrachtgever garandeert hierbij dat hij gerechtigd is alle aangeleverde informatie te gebruiken, dat deze niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving, geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
2.3 - Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 - Tenzij anders overeengekomen, behoren tot de opdracht van de opdrachtnemer:
a. het registreren en/of verhuizen van een domeinnaam.
b. het inrichten en opleveren van de Website.
c. het hosten van de Website op een Server.
d. het aanmaken van maximaal 3 emailadressen, te gebruiken via webmail, behorende bij de domeinnaam.
e. het leveren van technische ondersteuning op de Website.
2.5 - Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer:
a. het uitvoeren van tests;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.6 - Voordat tot uitvoering, of openbaarmaking wordt overgegaan stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever in de gelegenheid de Website te testen, te controleren en goed te keuren.
2.7 - Afwijkingen in de Website ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
2.8 - Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht of de Website volledig te hebben aanvaard.
2.9 - De opdrachtnemer is gerechtigd de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
2.10 - De opdrachtnemer is gerechtigd de dienstverlening aan te passen aan veranderingen in de techniek, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
2.11 - De opdrachtnemer zal opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening tot het minimum proberen te beperken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.
2.12 - De opdrachtnemer doet zijn best de Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.
2.13 - De Hosting wordt geleverd door een toeleverancier. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van de diensten van de toeleverancier.

3 Inschakelen van derden

3.1 - Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 - Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 - Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4 - Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 - De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 - De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Eigendomsrechten

4.1 - De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht - op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze - te (laten) vermelden of verwijderen.
4.2 - Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, foto’s, prototypes, (deel)producten, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.3 - Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van de Website

5.1 - Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van de Website overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.
5.2 - Wanneer de Website mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3 - De opdrachtgever heeft - na het voldoen van de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst - zonder schriftelijke toestemming het recht om het ontwerp van de Website zelf aan te passen, of op een andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen.
5.4 - De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de Website te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.
5.5 - De opdrachtgever is na oplevering van de Website verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de Website, tenzij anders overeengekomen.
5.6 - De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.
5.7 - De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie op de Website door technische storingen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van informatie en gegevens en het voorkomen van verlies van informatie.
5.8 - Het is de opdrachtgever verboden de Website te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
5.9 - De opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de informatie en gegevens op de Website aan te passen, danwel te verwijderen zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op schadevergoeding. Hierbij gaat het specifiek om pornografisch materiaal en/of materiaal dat aanzet tot haat en/of geweld.
5.10 - De opdrachtgever heeft na oplevering van de Website recht op technische ondersteuning. Technische ondersteuning kan bestaan uit het verstrekken van informatie met betrekking tot de technische aspecten van de Website en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening, maar bestaat niet uit onderhoudswerzaamheden als bedoeld in paragraaf 5.5.

6 Honorarium en kosten

6.1 - De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast (maand)bedrag of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2 - Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
6.3 - Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4 - Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting

7.1 - Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 28 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2 - Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.
7.3 - Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.
7.4 - De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 - Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 - De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 - Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4 - Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Aansprakelijkheid

9.1 - Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
9.2 - Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.3 - Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €500,-. Het bedrag waarvoor de opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
9.4 - Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één maand vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10 Overige bepalingen

10.1 - Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
10.2 - Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
10.3 - Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

oktober 2020